Algemene voorwaarden


De deelnemer gaat door betaling van het entreegeld, het ontvangen van het toegangsbewijs en/of deelname aan de GLOW Run Eindhoven akkoord met de volgende voorwaarden en het privacybeleid:
 • Thinc ahead en haar partners, waaronder Stichting GLOW, Media Outlaws, Eindhoven Atletiek of andere partijen verbonden aan de GLOW Run Eindhoven (hierna te noemen: de Organisatie), kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele indirecte en directe (fysieke) schade tijdens de activiteiten.
 • Deelname aan de GLOW Run Eindhoven geschiedt voor eigen risico. De Organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. Indien ondanks het voorgaande de aansprakelijkheid van de Organisatie voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisatie tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisatie ter zake van die schade uitkeert.
 • De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de GLOW Run Eindhoven.
 • De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op de GLOW Run Eindhoven. De Organisatie adviseert de deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het evenement sportmedisch te laten keuren. Door aankoop/ontvangst van een ticket en deelname aan de GLOW Run Eindhoven op 17 november 2018 gaat u akkoord met het Gezondheidsbeleid GLOW Run Eindhoven (zie verderop in deze deze algemene voorwaarden).
 • De deelnemer vrijwaart de Organisatie voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 • Sponsors van het evenement en de gemeente(n) waarin het evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de organisatie, uitgesloten van aansprakelijkheid.
 • De Organisatie is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden die zij bij de uitvoering van de opdracht inschakelt, of die het gevolg is van (gebreken aan) het gebruik van materiaal dat de Organisatie ten behoeve van de uitvoering van de opdracht van derden heeft gehuurd of beschikbaar gesteld gekregen.
 • De Organisatie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor beschadigingen, verlies en/of diefstal van eigendommen. Het gebruik van garderobe, kleedruimtes, kluisjes en/of vervoer van uw eigendommen door de Organisatie, is op eigen risico.
 • Bij afgelasting en/of het (deels) staken van de GLOW Run Eindhoven kan de Organisatie niet aansprakelijk worden gesteld. De kosten van het entreegeld worden niet vergoed.
 • Een besluit van de Organisatie om het evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten.
 • De Organisatie behoudt zich het recht voor om aanvangstijden van onderdelen in het programma te wijzigen.
 • Schade geleden op de evenementenlocatie kan niet op de Organisatie worden verhaald.
 • De Organisatie kan geen verantwoordelijkheid nemen voor minderjarigen.
 • Personen die niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor hun eigen daden, dienen te worden vergezeld door een begeleider die de verantwoording heeft over deze personen.
 • Deelnemers en bezoekers die het evenement op welke wijze dan ook verstoren, schade of persoonlijk letsel veroorzaken, worden hiervoor persoonlijk aansprakelijk gesteld.
 • De Organisatie behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen individuen of organisaties de toegang tot de evenementen locatie op voorhand te ontzeggen.
 • Deelnemers en bezoekers zijn verplicht alle aanwijzingen op (waarschuwing)borden en aanwijzingen van de Organisatie op te volgen.
 • De Organisatie behoudt zich het recht voor om van de GLOW Run Eindhoven, waarbij de deelnemer aanwezig is, beelden/of geluidsopnamen te (doen) maken. De deelnemer zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking van genoemde opnamen.
 • De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisatie opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent toestemming aan de Organisatie tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisatie of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisatie dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. De deelnemer verleent door betaling van het entreegeld toestemming aan de Organisatie tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet, indien van toepassing.
 


GEZONDHEIDSBELEID GLOW RUN EINDHOVEN


Wees u bewust van uw conditie en vaardigheden bij het overwegen van uw deelname aan de GLOW Run Eindhoven. De Organisatie moedigt u aan om in uw eigen tempo deel te nemen aan de activiteiten en te rusten wanneer dat nodig is.  Alle activiteiten zijn op eigen risico. Thinc ahead en haar partners, waaronder Stichting GLOW, Media Outlaws, Eindhoven Atletiek of andere partijen verbonden aan de GLOW Run Eindhoven, kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele (fysieke) schade tijdens de activiteiten. 

Als u pijn of ongemak ervaart bij het uitvoeren van een activiteit, dan wordt u geadviseerd om de activiteit te stoppen en onmiddellijk een arts te raadplegen.

Wanneer u kiest om deel te nemen aan de GLOW Run Eindhoven dan is dat geheel op eigen risico. Als bovendien één van de volgende punten op u van toepassing is, dan adviseert de Organisatie u niet deel te nemen aan de GLOW Run Eindhoven:
• U hebt een hartaandoening.
• U bent geadviseerd alleen deel te nemen aan fysieke activiteiten die worden aanbevolen door een arts.
• U voelt pijn op de borst bij lichamelijke activiteit.
• U hebt de afgelopen maand last gehad van pijn op de borst zonder lichamelijke activiteit.
• U hebt uw evenwichtig verloren als gevolg van duizeligheid.
• U bent ooit bewusteloos geraakt.
• U hebt bot- of gewrichtsproblemen (bijvoorbeeld rug, knie of heup) die kunnen verergeren door inspanning.
• U hebt medicatie voorgeschreven gekregen voor uw bloeddruk of hartproblemen.
• U bent zwanger of bent minder dan 6 maanden geleden bevallen.
• Er zijn nog andere fysieke of psychische redenen waarom u beter niet kunt deelnemen aan een lichamelijke activiteit.
 
U begrijpt dat er inherente risico's zijn bij lichaamsbeweging en andere fysieke activiteiten.  U begrijpt dat als u zich licht in het hoofd voelt, flauwvalt, duizelig of misselijk bent of last heeft van pijn of ongemak, u de activiteit onmiddellijk moet stoppen en een arts moet raadplegen. U begrijpt dat de GLOW Run Eindhoven een hardloop evenement betreft in de avond/nacht. Hierdoor zijn eventuele obstakels (zoals stoepranden, vluchtheuvels, et cetera) mogelijk minder goed zichtbaar zijn en dient u zich extra bewust te zijn voor de risico’s die dit met zich meebrengt.   U begrijpt dat (een gedeelte van) het parcours bestaat uit openbare weg en daarbij behorende wettelijke regelgeving, waaraan u zich dient te houden.

Door de aankoop van een ticket en deelname aan de GLOW Run Eindhoven, gaat u ermee akkoord dat u deze algemene voorwaarden en de gezondheidsbeleid hebt gelezen, begrepen en dat u alle verklaringen die hierin worden uiteengezet erkent.

Partners